ข้อสอบธรรมะชั้นต้นชุดที่ 3

     เติมคำในช่องว่าง ให้สมบูรณ์
     1.  ในวันแรกนาขวัญ เจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จไปร่วมพิธี โดยนั่งประทับที่ร่มไม้....................
     2.  ครั้นถึงเวลาพิธี พี่เลี้ยงนางนมที่เฝ้าถวายบำรุงรักษา ได้ออกไปดูพิธีกันหมด
          ปล่อย.............................ไว้ตามลำพัง
     3.  เมื่อพระโอรสอยู่พระองค์เดียว ก็ได้ความ............................เป็น...................................
          จึงทรงนั่ง................................เจริญกรรมฐานที่เรียกว่า...............................กรรมฐาน
          จนบังเกิด.......................................ฌาน
     4.  เกิดอัศจรรย์ วันนั้นเมื่อ.............................บ่ายคล้อยแล้ว...............แห่งต้นไม้ทั้งหลายก็
          ..............ไปตามแสงอาทิตย์ แต่เงาของ......................ที่พระโอรสประทับกลับปรากฏเป็น
          ......................................................ดุจเวลาเที่ยงวัน
     5.  เมื่อพวกพี่เลี้ยงกลับมาเห็นปาฏิหาริย์เช่นนั้น จึงรีบไปทูลพระเจ้า......................................
          ให้เสด็จมาโดยเร็ว
     6.  พระเจ้า.................................. จึงได้เห็น..................................................เป็นอัศจรรย์
     7.  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ มีอายุ 7 พรรษา ก็ได้ศึกษา...........................................
          ที่สำนัก.........................................และพระโอรสก็ทรงเล่าเรียนได้อย่าง......................
          จน...................................................ของอาจารย์
     8.  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ อายุได้..................พรรษา พระบิดาได้สร้าง....................... 3 ฤดู
          คือ ฤดู .......................................
               ฤดู .......................................
               ฤดู .......................................
     9.  และได้ทรงอภิเษกสมรสกับ พระนาง....................................................หรือ
          พระนาง.............................................และได้ครองราชย์ เมื่ออายุ...............พรรษา
          ครองราชย์ได้13 ปี มีอายุ.........................พรรษา
          มีพระราชโอรสองค์หนึ่งชื่อว่า....................................
     10. จงวาดรูปของตัวท่านเอง ตามแต่ท่านจะวาด